Remissförfrågan om Sambiombud

För att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi, planeras rollen Sambiombud att införas. Dess uppgift ska vara att tillhandahålla en färdig paketlösning för Användarorganisationers identitetshantering och bistå dem med hjälp för att säkerställa att de lever upp till kraven i Sambis Tillitsramverk. Ett önskemål är att Sambiombud ska vara etablerade redan under 2017.

Med denna remiss bifogas de avtalsdokument som föreslås gälla för Sambiombud och Användarorganisationer anslutna via Sambiombud. Sambis Federationsoperatör välkomnar nu alla intresserade att ge synpunkter på dessa.

Svara på remissen

Sänd synpunkterna till: info@sambi.se
Ert svar önskas senast fredag 2017-09-08.

Bakgrund

Den 8 maj 2017 sändes en första remissförfrågan om Sambiombud. Den bestod av de två dokumenten ”Anslutningsavtal för Sambiombud” och ”Beskrivning av Sambiombudets roll”.

Bland de synpunkter som inkom var att:

 • Bilagorna till ”Anslutningsavtal för Sambiombud” saknades och att det då är svårt att ta ställning till avtalet.
 • Att dokumentet ”Beskrivning för Sambiombudets roll” behöver färdigställas och renodlas till att antingen vara ett allmänt dokument om Ombud eller vara en avtalsbilaga.

Dessa synpunkter har åtgärdats.

Material på remiss

Nedan återfinns ett nytt avtal för Sambiombud och dess samtliga bilagor:

 • Ombudsavtal för Sambi Word PDF
 • Bilaga 1 – Definitioner för Sambi Word PDF
 • Bilaga 2 – Tekniska krav Word PDF
 • Bilaga 3 – Tillitsramverk Word PDF
 • Bilaga 4 – Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör Word PDF
 • Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud Word PDF
 • Bilaga 6 – Avgifter Word PDF

Utöver det avtal som ett Sambiombud ska ingå med Federationsoperatören, ”Sambiombudsavtalet”, bifogas även följande avtal och allmänna villkor:

 • Anslutningsavtal för Användarorganisation ansluten via Sambiombud – Word PDF
 • Allmänna villkor för Tillitsgranskning – Word PDF
 • Tillitsgranskningsavtal – PDF