Sambis organisation

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi drivs av Internetstiftelsen.

Efter Sambis styrgruppsmöte den 21 november beslöts att styrgruppen upplöses och att Internetstiftelsen själva driver Sambi. Se nedan beslut.

Styrgruppsbeslut

2019-11-21

 • Styrgruppen beslöt under mötet att:
  • Sambi som samarbetsform mellan Inera, E-hälsomyndigheten och Internetstiftelsen avslutas efter detta möte.
  • Sambis styrgrupp upplöses efter detta möte.
 • Beslut om fortsatt ägande och drift av federationen Sambi:
  • Styrgruppen har inga invändningar mot att Internetstiftelsen fortsätter ansvara för och driva federationstjänsten Sambi.

Efter styrgruppens upphörande, ansvarar Internetstiftelsen för att inom ramen för federationen Sambi fullfölja styrgruppens tidigare beslut.

2019-05-09
 • Styrgruppen beslutade att ge dispens för användning av BankID och Telia i Sambi till 2020-05-31. Därefter förlängs dispensen med ett halvår åt gången så länge styrgruppen inte beslutar annat (senast ett halvår innan sista dispensdatum) eller e-legitimationen blir godkänd av DIGG.
 • Definitionerna för gruppföreträdare och gruppmedlemmar justerades så att
  • Gruppföreträdaren inte måste vara tjänsteleverantör i Sambis mening
  • Gruppmedlemmar kan ha upp till 20 anställda.
 2019-01-09
 • Styrgruppen beslutade att införa rollen gruppföreträdare i Sambi.
  • Gruppföreträdaren är medlem som användarorganisation i Sambi för sina gruppmedlemmars räkning.
  • Gruppföreträdaren ska vara en juridisk person och måste inte själv vara verksam inom hälsa, vård eller omsorg.
  • Gruppmedlemmar kan vara fysiska eller juridiska personer med användare verksamma inom hälsa, vård eller omsorg, inklusive djurens hälsa och vård.
2018-11-28
 • Styrgruppen beslutade att inte ändra sitt tidigare beslut 2018-06-27 avseende dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020. För information om hur SITHS ska vidareutvecklas för att uppfylla Sambis och DIGGs krav på e-legitimation hänvisas till Inera.
 • Federationsoperatören ges i uppdrag att ta fram dokumentet ”Föreskrifter för Gruppföreträdare”, vars syfte är att beskriva de krav Sambi ska ställa på en Gruppföreträdare för att denna ska tillåtas få företräda en Grupp av medlemmar anslutna till Sambi. Dokumentet ska godkännas av Sambis styrgrupp innan det träder i kraft.
 • Styrgruppen beslutade att godkänna förslaget till nytt Tillitsramverk och de dokument som är berörda av revidering.

2018-06-27

 • Sambis styrgrupp är medveten om sektorns stora användning och beroende av säkerhetstjänsten SITHS. Därför ger styrgruppen dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020.

Sambis arbetsgrupp

Sambis arbetsgrupp välkomnar alla som vill vara med och samverka, påverka och bidra till utvecklingen av Sambi. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet – kontakta oss på info@sambi.se om ni vill delta!

Här finns anteckningar från arbetsgruppens möten från 2014 och framåt.

Remisser

Remisser skickas ibland till Sambis arbetsgrupp. Alla som vill får svara på remisserna.

2019-04-10

 • Utkast till beslutsunderlag, inklusive bilaga, i fråga om dispens för BankID och Telia i Sambi. Sista svarsdatum 2019-04-26.