Gruppföreträdare – ny möjlighet i Sambi

5 feb, 2019

I syfte att underlätta för små organisationer med användare inom hälsa, vård eller omsorg, eller inom djurens hälsa och vård, införs nu möjlighet att vara med i Sambi via gruppföreträdare. Det kan exempelvis gälla en ensampraktiserande läkare eller veterinär.

En gruppföreträdare blir medlem i Sambi för sina gruppmedlemmars räkning och ikläder sig ansvaret för att gruppens samlade säkerhetsarbete uppfyller Sambis tillitsramverk. Gruppföreträdaren förväntas själv eller via en underleverantör leverera en färdig paketlösning för sina gruppmedlemmars behov av identifiering och behörighet med hjälp av e-legitimation, attributkatalog, identitetsintygsutgivning, incidenthantering, rapportering och övervakning. För att bli gruppföreträdare krävs granskning av Sambis tillitsgranskningstjänst med godkänt resultat.

Om du funderar på om din organisation ska bli gruppföreträdare, är du välkommen att kontakt oss på info@sambi.se