Ny version av Sambis Tillitsramverk!

7 dec, 2018

Det ska inte vara komplicerat att göra en tillitsdeklaration för att bli godkänd i Identitets- och behörighetsfederationen Sambi.  Tillitsramverket är den del av dokumentationen som beskriver och specificerar de säkerhetskrav Sambi ställer på sina medlemmar, betrodda parter och Sambiombud. Under hösten har en ny version av Tillistramverket godkänts av Sambis styrgupp som förenklar Sambis tillitsgranskning.

Processen har varit att ett första förslag presenterades för Sambis arbetsgrupp den 4 september för synpunkter. Arbetsgruppens inkomna synpunkter presenterades därefter för Sambis styrgrupp som beslöt att låta färdigställa förslaget och genom en remiss till arbetsgruppens deltagare, inhämta fler synpunkter.

Inga invändningar inkom på förslagen om att ta bort text eller att tydliggöra och komplettera skrivningar. Däremot gjordes invändningar mot förslaget att identitetsintyg ska utfärdas i Användarorganisationens namn (D.5) och till följd av det inkom ytterligare förslag om att utveckla modellen. För detta krävs ytterligare dialog.

I den nu beslutade versionen av Tillitsramverk har alla ändringar som bedömts tydliggöra skrivningarna tagits med, samt borttag och kompletteringar. Följdändringar har gjorts i bilagan Definitioner och i bilagan Tekniska krav. För att undvika missförstånd har en mindre justering gjorts i Sambiombudsavtalet och Föreskrifter för Sambiombud.

Samtliga nya versioner av Tillitsramverk, bilagan för Definitioner, bilagan för Tekniska krav samt för Sambiombudet Sambiombudsavtal och Föreskrifter för Sambiombud har publicerats på www.sambi.se.

Om ni har frågor, kontakta oss på info@sambi.se.