Behörighetsmodell för vården

2 feb, 2017

Behörighetsmodell Sambi

För att uppnå en fungerande behörighetsstyrning baserad på överenskomna attribut så behövs ett gemensamt ramverk, en så kallad behörighetsmodell.

Säkerhets- och integritetsaspekterna inom vård- och omsorg innebär att principer som gäller behörighet utgör en viktig del av Sambis gemensamma standarder och regelverk. Rätt personer ska komma åt rätt tjänster. (Vilka attribut som ska standardiseras inom Sambi avgörs i grunden av krav i aktuella författningsregleringar och till viss del av kraven hos de e-tjänster som finns inom federationen.)

På uppdrag av Sambis styrgrupp genomfördes en workshop i slutet av förra året. Syftet var att utröna om det fanns ett intresse och en möjlighet att formulera en vision och målbild för en gemensam behörighetsmodell för hela sektorn vård- och omsorg.

Seminariet hade en god sammansättning med representanter från både landsting, regioner och kommuner. En genomgående synpunkt var att en gemensam standard är viktig för att undvika att varje system får sin specifika implementation av behörighetsstyrning. Avsaknad av en gemensam standard skulle medföra höga kostnader för implementation, förvaltning och administration.

Mötet tryckte på vikten av att det tas fram en gemensam grundstruktur för en behörighetsmodell och som kompletteras med sektorspecifika fördjupningar.

För att nå en väl fungerande och skalbar behörighetsstyrning i verksamheternas IT-stöd ansåg deltagarna även att tidsperspektivet är viktigt. Arbetet behöver vara långsiktigt, men prioriterade delar bör levereras tidigt!

Sambis styrgrupp tar den 9 februari ett beslut om och hur arbetet med en behörighetsmodell kan fortskrida.