Kvalitetssäkringen klar

30 aug, 2016

Sofie Hellström

Arbetet med att kvalitetssäkra tjänsten tillitsgranskning är färdigt och nu står Sambi väl rustade att hantera nya sökande. 

Projektet med att utvärdera samt bearbeta tjänstens processer och rutiner påbörjades i oktober 2015. Kvalitetssäkringen har inneburit en översyn av hela processen från intresseanmälan, instruktioner och avtal för tillitsgranskarna, till rapportering av resultat.

Det har även gjorts en genomgång av tjänstedokumenten där följande dokument har ändrats och/eller tillkommit:

 • Anslutningsavtal Sambi
 • Sambis Bilaga 1 – Definitioner för Sambi
 • Sambis Bilaga 3- Tillitsramverk
 • Sambis Bilaga 4 – Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör
 • Sambis Bilaga 5 – Avgifter
 • Tjänstebeskrivning för Sambis Federationstjänst
 • Tjänstebeskrivning för Sambis Tillitsgranskningstjänst
 • Tillitsgranskningsavtal
 • Tillitsgranskningsavtal Bilaga 1 – Tillitsgranskningens omfattning
 • Tillitsdeklarationsmall
 • Granskningsinstruktion och Checklista för tillitsdeklaration
 • Instruktioner för Sambis Granskare
 • Sekretessförbindelse med Granskare

En annan nyhet är att processen nu kommer att inledas med att den sökande inkommer med ett signerat tillitsgranskningsavtal innan själva granskningen startar. Mer information om Tillitsgranskningsavtalet och avgifter.

– En viktig frågeställning bland många, har varit hur överföringen av den information som behövs under en tillitsgranskning ska ske, säger Sofie Hellström, tjänsteägare av tillitsgranskningen. Resultatet är en tidsbegränsad tvåstegsverifiering där överföringen sker mellan specifikt angivna personer genom en dokumenttransport.

Aktörer som hittills har blivit godkända genom tillitsgranskning är Tieto Sweden, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Inera AB, SLL Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds kommun och Lidingö stad. Mer information om godkända parter