Synpunktsrunda för Sambis attribut

12 feb, 2013

Sambis arbetsgrupp för attributshantering är snart redo att presentera sitt andra utkast över attributen som ska användas i federationen. Mellan 25 februari och 14 mars är alla intressenter välkomna att lämna synpunkter på utkastet som publiceras här den 25 februari.

En viktig del i etableringen av en identitetsfederation som Sambi är att hitta rätt attribut  för att beskriva dem som är medlemmar. Attributen används för att styra hur olika personer får åtkomst till de tjänster som finns i federationen.

En särskild arbetsgrupp har utsetts inom Sambi för att ta fram ett förslag på vilka attribut som ska användas i federationen. Gruppen har nu jobbat fram ett andra utkast som går på synpunktsrunda under perioden 25 februari – 14 mars. Utkastet publiceras här den 25 februari.

Målet med synpunktsrundorna är att samla in information från intressenter i Sambi som har personal inom vård, hälsa och omsorg. Arbetsgruppens ambition är att finna en minsta gemensam nämnare så att de verksamhetssystem som finns i dag kan anslutas till federationen med minsta möjliga anpassningar.

Arbetsgruppen anordnar även ett informationsmöte den 15 februari – kika i kalendariet för information om anmälan.