”Federativ modell skapar mervärde”

29 nov, 2012

Stephen Dorch, informationssäkerhetssamordnare på Regionförbundet i Kalmar Län, svarade på frågor om hur han ser på Sambi.

Varför var du med på dialogen den 8 november?

Trots att jag är verksam inom både den kommunala och landstingsdrivna sektorn har projektet gått mig förbi. Kommunerna och landstinget i Kalmar län har tidigare testat ett federativt koncept baserat på samma principer. Då jag under Internetdagarna uppmärksammade Sambi-federationen, var det självklart för mig att följa upp med att delta på dialogdagen. Det är ett tillfälle att påverka utvecklingen och ett naturligt nästa steg i vår utveckling, att bygga vidare på de erfarenheter som vår region har av vårdfederation.

Vilken är din organisations syn på federativ samverkan?

Regionförbundet i Kalmar län, som ägs av kommunerna och landstinget, är en organisation för regional utveckling. Samverkan mellan kommunerna och landstinget är en given förutsättning för detta. Den federativa principen som bygger på tillit, struktur och gemensamma attribut möjliggör enklare och säkrare åtkomst till rätt information. En rätt uppsatt federativ modell skapar mervärde för såväl små som större organisationer. Sektorn hanterar känsliga personuppgifter som kräver rätt skydd, därför är ett tilllitsramverk nödvändigt för att utbyta känslig information.

Hur påverkar realiserandet av Sambi din organisations möjligheter för/syn på nya tjänster?

Med givna regler och den struktur som en federation deklarerar blir det tydligare för marknaden hur tjänsterna ska anpassas för att nå ut till målgruppen. Som vårdgivare i federationen finns tilltro till att de tjänster som erbjuds är väl genomtänkta ur ett behörighets- och identitetsperspektiv.

Som vårdgivare värnar vi självklart den enskildes integritet och säkerhet, därav har vi synpunkter på tillitsnivåerna. Den information som vårdgivaren har att skydda ligger på tillitsnivå 3 och 4. Idag accepteras både hårda och mjuka certifikat på tillitsnivå 3. Tillitsnivå 3 borde i sig vara 2 nivåer, och den sammanlagda graden av tillitsnivåer borde därmed vara 5-gradig.

Vilken är den största nyttan med en federation för hälso-, vård- och omsorgssektorn?

Nyttan är enklare, säkrare och snabbare åtkomst till rätt information! Små vårdgivare får del av de strategier och den utveckling som större organisationer av naturliga skäl leder. Nyttan är dock påtaglig för både stora som små vårdgivare.

Vilka tjänster och tillämpningar vill du se att Sambi används för?

Sambi måste säkerställa att innehållet blir attraktivt och kostnadseffektivt för vårdgivarna. Man måste fånga marknaden. Ett naturligt första steg kan vara att ansluta de nationella e-tjänsterna inom sektorn. Men Sambi måste också attrahera lokalt uppsatt arkitektur som idag används för till exempel samordnad vårdplanering att vilja ansluta till Sambi.

Vad är nyckeln för att få igång anslutningen till Sambi?

Kostnadseffektivisering, det får inte kosta mer än vad det gör idag. Man måste finna en modell som gör att samtliga vårdgivare finner det attraktivt att ansluta. Om Sambi medför en kostnad för att komma åt sin ”egen” information, får man problem. Åtkomst till information som hanteras av offentlig sektor måste ske utan privata vinstintressen. Det kommer i annat fall att innebära en betydande kostnad vilket kommer att bromsa utvecklingen.

Antalet federationer kan spela in för till exempel en kommun, idag finns redan ju Skolfederation. När Sambi-federationen etableras har en kommun två federationer att beakta. Hur många ytterligare federationer kan etableras, ska vi ha en federation för varje verksamhet? En federation i sig innebär åtagande och kostnader, fler federationer urholkar på sikt själva federationsprincipen. För en kommun borde det räcka med en federation, och i denna styrs åtkomst till rätt information av faktorer som tillitsnivåer och attribut.