Tillitsgranskningsavtal

För att bli betrodd part eller medlem i Sambi krävs att den sökande har en godkänd tillitsdeklaration. Om en tillitsdeklaration är godkänd eller ej beslutas genom en tillitsgranskning. Innan den sökande genomgår en sådan granskning ska ett tillitsgranskningsavtal skrivas med federationsoperatören.

Nedan finns tillitsgranskningsavtalet och den bilaga som tillämpas. Den sökande ska tillsammans med tillitsgranskningsavtalet sända in en ifylld kontaktblankett för tillitsgranskning till federationsoperatören. Firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste skriva under kontaktuppgiftsblanketten och tillitsgranskningsavtalet. För kommuner och landsting bifogas även underlag som bevisar att den undertecknade har rätt att skriva under blanketten och tillitsgranskningsavtalet.

Vänligen skicka in tillitsgranskningsavtalet med tillhörande dokument i två original till:

Stiftelsen för internetinfrastruktur
Sambi, Tillitsgranskning
Box 92073
120 07 Stockholm

Har ni frågor om tillitsgranskningsavtalet kontakta oss på tillit@sambi.se

Avgift

Tillitsgranskningsavgiften i Sambi för användarorganisationer är baserad på antalet anställda enligt tabellen nedan.

Tillitsgranskningsavgiften för tjänsteleverantörer är baserad på det antal tjänster som denne tillhandahåller i Sambi (se  nedan).

Part
Avgift (kr)
Användarorganisation med 100
eller fler anställda
40 000
Användarorganisation med
färre än 100 anställda
Begär pris
Tjänsteleverantör,
per tjänst
40 000
Underleverantör till medlem 40 000

Samma avgifter utgår för:
– En återkommande tillitsgranskning som sker vart tredje år
– En eventuell omgranskning, exempelvis en tillitsgranskning som delgetts resultatet Ej godkänd.

Så snart tillitsgranskningsavtalet skrivits under av båda parter faktureras avgiften till den fakturakontakt som angivits på kontaktblanketten för tillitsgranskning.